Hoger onderwijs

De Hogeschool en Universiteit zijn betrokken bij deze projecten:

1a. Motivatie als motor voor Professionalisering

Doel: Leiden is landelijk innovatiecentrum VVE geworden met het plan om de bevindingen van Mennes toe te passen in de gesprekscyclus van PM’ers en leidinggevenden in de VVE. In dit programma wordt het door Mennes ontwikkelde instrumentarium in een nieuw werkveld ingezet. Primair doel is om de talenten van PM’ers beter te benutten en daardoor meer motivatie te geven voor professionalisering. Indirect doel is het verbeteren van de kwaliteit van de VVE.

1b. Management van Motivatie in het VO

Doel: Eerste pilots van leraren en leidinggevenden om Mennes’ theorie en instrumentarium in praktijk te brengen, laten goede resultaten zien die ertoe leiden dat we in De Leidse Aanpak onze kennis op dit gebied verder willen uitbreiden en versterken.

1c Train de Trainer Motivatie

Doel: het realiseren van een pool van trainers afkomstig uit het onderwijs - die via en onder begeleiding van het Institute for studies in motivation and development of human potential ingezet kunnen worden om leraren in te wijden in het Model van Motivatie zoals dat door Mennes is ontwikkeld.

2g. Werkgroep Praktische Differentiatie

De methode, ontwikkeld door Dr. Fred Janssen (ICLON) heeft als doel om lessen zo in te richten dat leerlingen meer maatwerk krijgen. Door omdraaiing van leselementen, krijgen leerlingen de mogelijkheid om zelf met een hele taak aan het werk te gaan dan wel eerst de instructie van de docent te volgen.

Doel: onderwijs beter op maat maken tijdens de lessen.

3c. VO-HO

De komende jaren willen we onderzoeken hoe leerlingen/studenten op transitiemomenten meer eigenaar kunnen zijn van hun eigen ontwikkeling. Doel hiervan is dat leerlingen zelfbewuster kiezen voor een vervolgopleiding en daarmee teleurstelling en uitval verminderen. Waar we tot nu toe vooral bezig zijn geweest met het optuigen van systemen om de overstap van de ene onderwijsvorm naar de andere te regelen, willen nu kijken of het niet beter werkt als de leerling/student de informatiedrager is. Dit willen we in een kleine pilot onderzoeken. Blijkt de pilot succesvol, dan kunnen we deze manier van werken verder opschalen.

Doel: verbeteren van de overgang van voortgezet onderwijs naar vervolgonderwijs (te beginnen HBO, WO) door de leerling eigenaar te laten zijn van zijn eigen informatie.

 

Heb je ideeën? Wil je meer weten over een bepaald project? Laat het ons weten. Samen ontwikkelen we De Leidse Aanpak verder!

Wil je weten wat De Leidse Aanpak voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met de projectleider.