Talent Education

Opbrengst van drie jaar Europese samenwerking

Talent Education

1. Jonge Kinderen

De Toolkit “Challenging Young Children” is het resultaat van samenwerking tussen leerkrachten, pedagogische medewerkers en educatieve experts in Leiden en Slovenië.  De Toolkit heeft een Engelse en Nederlandse versie en biedt allerlei materiaal om ontwikkelingsvoorsprong bij jonge kinderen (2 – 6 jaar) te herkennen en daar een passende omgeving en aanpak voor te organiseren. De toolkit omvat 7 aandachtsvelden:

 • observeren, signaleren en identificeren,
 • strategieën voor een passend aanbod,
 • creatieve denkvermogens,
 • signaleren en aanpak onderpresteren,
 • motivatie en zelfbeeld,
 • peuters met een ontwikkelingsvoorsprong, en intake en overdracht VSE-PO.

Bij elk aandachtsveld kun je doorlinken naar praktisch speel- en lesmateriaal: denksleutels voor peuters en kleuters, observatiespelletjes, signaleringslijsten enzovoort.  Ook kun je wat dieper duiken in wat bekend is over onderwijs en opvoeding van jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong: wat is een holistische aanpak van talentontwikkeling?

Voor de toolkit is ook een brochure beschikbaar met een samenvatting van de inhoud. Hieronder kun je de brochure downloaden.

Talent Education

2. Design Thinking

Hoe organiseer je onderwijs dat kinderen en adolescenten uitdaagt het beste uit zichzelf naar boven te halen? Waarom zou je dan onderwijs niet omkeren en eindproducten van leren centraal zetten? Zodat leerlingen zich inleven in de behoeften van “afnemers” en met de meest creatieve oplossingen kunnen komen op de meest structurele manier. Waardoor ze permanent leren, zeker ook van fouten en mislukkingen, en verbeteren. Daarvoor zorgt de methode Design Thinking voor PO en VO. De Talent Education Toolkit Design Thinking is het resultaat van een 3-jarige samenwerking tussen leraren, educatieve experts en leerlingen in Leiden, Tsjechië en Slovenië.  De Toolkit heeft een Engelse en Nederlandse versie en biedt een uitgebreid stappenplan voor de methode gebaseerd op de 5 stappen van Design Thinking:

 • Empathize
 • Define
 • Ideate
 • Prototype
 • Test

En daarnaast biedt het leraren handleidingen voor het ontwerpen van DT projecten en het begeleiden van leerlingen daarin en verder concrete en door leerlingen geteste praktijkvoorbeelden voor de bovenbouw van het PO en zowel onder- als bovenbouw van het VO.

De methode is de meest geïntegreerde aanpak voor vakoverstijgend onderwijs en 21e eeuwse vaardigheden. Bovendien biedt deze een krachtig middel voor de bevordering van metacognitie. De toolkit is daarom een steun in de rug voor alle leraren die op zoek zijn naar passend leeraanbod om leerlingen van alle niveaus en met alle interesses te motiveren.

De Engelse versie is zeer geschikt voor gebruik in tweetalig onderwijs.

De brochure over de Toolkit Design Thinking vind je hier.

Talent Education

3. Metacognitieve vaardigheden

Metacognitie betreft de kennis en vaardigheden om het eigen denken, handelen en leren te organiseren, te sturen en te controleren. Het gaat om de vaardigheden

 • taakoriëntatie (wat moet ik doen?)
 • doelen stellen (wat moet ik beeiken?)
 • plannen (hoe bereik dat doel?)
 • systematisch werken (stap-voor-stap)
 • jezelf monitoren tijdens de uitvoering

(maak ik geen fouten, begrijp ik alles?)

 • na afloop evalueren (klopt het antwoord?)
 • reflecteren (wat kan ik ervan leren?)

Leerlingen met goede metacognitieve vaardigheden staan zelf aan het roer van hun leerproces waardoor zij een leertaak effectiever kunnen uitvoeren.

Dr. Marcel Veenman heeft een methode ontwikkeld om Metacognitieve Vaardigheden te trainen. De Talent Education Toolkit Metacognitieve Vaardigheden is tot stand gekomen door intensieve samenwerking van leraren onder zijn leiding in het Erasmusplus project Talent Education en biedt een stappenplan daarvoor. Daarnaast presenteert de toolkit een aantal praktijkvoorbeelden voor rekenen, taal en wereldoriëntatie. De toolkit is vooral bedoeld voor de bovenbouw van het PO. Het gepresenteerd stappenplan kan zeker ook gebruikt worden in de onderbouw van het VO.  Voor de toolkit is hieronder een brochure beschikbaar met een samenvatting van de inhoud.