Ondersteuning begaafde leerlingen
Overgang & aansluiting

De Leidse Aanpak en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs in de regio Leiden (PO en VO) hebben een projectplan ontwikkeld dat gericht is op de doorlopende ontwikkeling van leerlingen met kenmerken van begaafdheid. De uitvoering van dit projectplan is gericht op het vergroten en delen van expertise van onderwijs- en zorgprofessionals binnen voorschool, PO en VO. Het project is gestart in 2020 en duurt 4 jaar.

‘In deze gezamenlijke aanvraag vanuit PO en VO wordt voortgebouwd op de reeds bestaande regionale samenwerking die in het kader van De Leidse Aanpak al bestaat, als samenwerking van vele partners. Dit maakt het plan veelbelovend, want dit uitgebreide netwerk wordt ingezet om de samenwerking op het gebied van onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen verder te verbeteren, verbreden en verdiepen.’

Onze gezamenlijke stip op de horizon:

  • alle partners verbinden hun visie op onderwijs aan een concept van (hoog)begaafdheid en zorgen van daaruit voor onderwijs- en begeleidingsaanbod voor deze groep.
  • We richten ons in dit plan op het verbeteren van aanbod voor peuters/kleuters, uitvallers/thuiszitters PO en leerlingen die risico lopen op onderpresteren door een ervaren mismatch (PO en VO). Daarnaast gaan we de samenwerking tussen onderwijs- en hulpprofessionals en met ouders verbeteren en zorgen we voor professionalisering, zodat er meer expertise is in het onderwijs (inclusief voorschoolse periode en jeugdhulp).

We richten ons op aanbod, samenwerking en professionalisering.

 

Aanbod

Eerste stap in ons plan is het in kaart brengen en publiceren van wat er in Leiden en omgeving al is aan aanbod voor (hoog)begaafde leerlingen zodat het beter bekend en vindbaar is. Dit overzicht wordt vervolgens jaarlijks geüpdatet.

Ouderfolder basisschoolkeuze

Hoe kies je nu een basisschool voor jouw kind met een (eventuele) ontwikkelingsvoorsprong? Om ouders een handvat te geven bij deze keuze, heeft De Leidse Aanpak in samenwerking met partners uit de voorschoolse educatie een ouderfolder ontwikkeld.

Aanbod Jonge Kind

Gebleken is dat we aanbod missen voor jonge kinderen (peuters en kleuters) met een ontwikkelingsvoorsprong. Aangezien we juist bij deze groep kinderen kunnen werken aan het voorkomen van uitval, vinden we het heel belangrijk om voor deze groep passend aanbod te ontwikkelen. We zorgen graag voor soepele overgangen tussen de verschillende onderwijsschakels en betrekken daarbij ook zorg. Met de verschillende partners ontwikkelen we een aanbod met als speerpunten: verbeteren signalering en daaropvolgend aanbod.

 

Download hieronder het 10-stappenplan: aanbod voor het jonge kind met een ontwikkelingsvoorsprong

Bekijk hieronder de opname van het Webinar 'Het 10-stappenplan: Aanbod voor het jonge kind met een ontwikkelingsvoorsprong' van 2 juni terug of bekijk deze direct op YouTube.

Aanbod passend alternatief PO

Voor de leerlingen met kenmerken van begaafdheid die als gevolg van een mismatch thuis zijn komen te zitten of uitgevallen zijn, ontwikkelen we in het PO een passend alternatief (zie projectplan Passend Alternatief PO).

 

Samenwerking

Samenwerking in de kringen

De overgangen van de voorschoolse educatie naar het PO willen we graag verbeteren. We bouwen daarbij voort op goede ervaringen die we de afgelopen jaren hebben opgedaan. Een goed voorbeeld is het  project Gluren bij de Buren waarin peuter- en kleuterleerkrachten bij elkaar in de groep gingen observeren om vervolgens ervaringen uit te wisselen over hoe er gewerkt wordt met kinderen met ontwikkelingsvoorsprong. We richten daartoe kenniskringen voorschools-PO op, waarbij ook de jeugdhulp uitgenodigd wordt.
In het voortgezet onderwijs werken we ook in kennisdelingskringen om te leren van elkaars expertise en toe te werken naar de stip op de horizon. Naast de eigen expertise kan de kring ook (externe) specialisten uitnodigen om van te leren.

Samenwerking met ouders

Een belangrijke schakel in de samenwerking zijn de ouders. De thema-avonden die het CJG in Leiden en Oegstgeest organiseert over het opvoeden van (hoog)begaafde kinderen worden zeer goed bezocht en ouders geven aan op zoek te zijn naar ondersteuning. Willen we de driehoek rond (hoog)begaafde kinderen/jongeren goed laten functioneren, dan is het belangrijk om ouders hierbij te betrekken en ondersteuning te bieden. Dat doen we in de vorm van een oudercursus.

 

Professionalisering

In de regio Leiden  is er behoefte aan meer professionals die zich gespecialiseerd hebben in (hoog)begaafdheid. Daarom bieden we scholingsmogelijkheden aan pedagogisch medewerkers en leraren. De scholing op het gebied van peuters/kleuters gaat via de kringen. Dat wil zeggen: we vormen groepen die divers zijn samengesteld (VSE, PO, CJG/JGT) maar wel in dezelfde wijk werken.

Voor leerkrachten in het PO bieden we daarnaast de Opleiding Specialist Begaafdheid en de cursus Passend Onderwijs aan van Slim!Educatief.

De RITHA (Radboud International Training on High Ability) bieden we in eerste instantie aan leraren in het VO. Waar gewenst en mogelijk kunnen ook andere professionals deze opleiding volgen om zo ECHA-specialist in gifted education te worden.

Dit project kan een mooie bijdrage leveren aan het gezamenlijk zorgdragen voor een passend onderwijs- en begeleidingsaanbod voor begaafde leerlingen in de regio Leiden.

Bekijk ook onderstaande factsheet.

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK