15

SEP

Traject Talent ontdekken Zuid-West van start

Traject Talent ontdekken Zuid-West van start

Met het project Train de Trainer wordt een werkwijze ontwikkeld die thuis, op school, in het kindercentrum en in de wijk ingezet kan worden, welke tevens aansluit bij de doelgroep in de focuswijken.

Afgelopen donderdag 12 september is met de eerste bijeenkomst een start gemaakt voor het project Train de Trainer.

Aanleiding voor dit project:

In schooljaar 2017/2018 is vanuit de Leidse aanpak een verschillende voorschoolse voorzieningen de Jonge Ouder Academie georganiseerd.

De Jonge Ouder Academie helpt ouders en professionals oog geven voor de verborgen talenten van hun kinderen. Kinderen kunnen vaak veel meer dan volwassenen denken op het gebied van problemen oplossen en creatief denken. Door kinderen de juiste vragen te stellen bij het spelen, worden deze talenten ontdekt en gestimuleerd. De Jonge Oude Academie doet dit door uitleg te geven en spelmomenten te organiseren.

Tijdens de bijeenkomsten hebben we gemerkt dat de JOA goed aanslaat bij hoogopgeleide ouders en bij professionals, maar dat ouders van doelgroepkinderen niet direct de werkwijze kunnen volgen.

In de Train de Trainer willen we daarom een werkwijze ontwikkelen die thuis, op school, in het kindercentrum en in de wijk ingezet kan worden, die aansluit bij de doelgroep in de focuswijken.

 

Doelen van het traject Talent ontdekken Zuid-West:

- De talenten van kinderen beter zichtbaar maken door spel en het stellen van de juiste vragen bij spel waarbij exploratie stimuleren en uitdaging bieden centraal staan.

- Ouders leren welke vragen ze kunnen stellen om hun kinderen te stimuleren tijdens het spelen en welk speelgoed hiervoor geschikt is.

- Partnerschap tussen ouders en professionals bevorderen door ze samen te brengen en van elkaar te laten leren.

- Professionals kennis geven over de ontwikkeling van het brein van kinderen in de leeftijd van 2 ½ -6 jaar en vaardigheid geven in het stimuleren van creatief en probleemoplossend vermogen van kinderen. Na dit project hebben professionals de werkwijze geïmplementeerd in het werken met kinderen, het programma voor Voor- en vroegschoolse educatie, zodat het aansluit bij een passend aanbod op de groepen.

- Professionals in de wijk verbinden door ze samen te laten leren en ontwikkelen om de overgang tussen voorschool en vroegschool te verbeteren.

 

Doelgroepen en benadering
De doelgroep waar het project zich in de basis op richt zijn de doelgroepkinderen in de wijk Zuid-West. Deelnemers aan dit project zijn 3 basisscholen: Leimundo, de Ley en Er Riseleh, twee locaties van SPL en KDV Grote Beer die gevestigd zijn nabij de scholen Leimundo en de Ley. JES Rijnland en het CJG zijn ook verbonden aan dit project. We willen in de groepen een mix van ouders/ achtergronden bereiken, om segregatie tegen te gaan en ouders de mogelijkheid te bieden elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren.

 

Training

Leerkrachten/pedagogisch medewerkers/ tutoren worden opgeleid in de train de trainer groep.

Tijdens de training wordt in de eerste bijeenkomst de theorie verteld, zodat duidelijk wordt waarom het belangrijk is om de talenten van kinderen te zien en dat ze meer kunnen op het gebied van creatief denken en problemen oplossen dan wij denken. Ook wordt er ingegaan op de manier waarop je hier met kinderen mee aan de slag kunt gaan, onder andere door filmpjes met voorbeelden te bekijken.

In de volgende twee bijeenkomsten gaat het om hoe je vanuit de theorie in de praktijk aan de slag kunt gaan op de groep en in de bijeenkomsten met ouders.

 

Ouder-kind bijeenkomsten

Tijdens de ouder kind bijeenkomsten leren ouders onder begeleiding van professionals en door voorbeeldgedrag van professionals hoe ze vragen kunnen stellen aan hun kind. Het idee is om de bijeenkomsten te starten met een korte inleiding aangevuld met voorbeelden. De precieze invulling wordt door de professionals van de werkvloer tijdens de training ingevuld. Uitgangspunt is om bijeenkomsten organiseren die aansluiten bij de oudergroep, waarbij iedere bijeenkomst steeds geleid wordt door twee professionals . Gezamenlijk

Borging

Onderdeel van de training zal zijn om het geleerde toe te passen in de praktijk en een plek te geven in het programma, passend bij de manier van werken binnen de eigen organisatie. Daarnaast willen we dit project gebruiken als goed voorbeeld voor andere wijken.

Bijeenkomsten (locatie: basisschool de Ley, Kiljanpad 2, Leiden):

- 12 september; startbijeenkomst Jan de Lange 16.30-19.30
- 30 september; werkbijeenkomst (door Onderwijszaken) 16.30-19.30
- 16 oktober; werkbijeenkomst (door Onderwijszaken) 16.30-19.30
- Gezamenlijke bijeenkomst met de teams: 12 november  18.30-21.30