Voortgezet onderwijs

Waar we op dit moment zoal aan werken:

1b. Management van Motivatie in het VO

Doel: Eerste pilots van leraren en leidinggevenden om Mennes’ theorie en instrumentarium in praktijk te brengen, laten goede resultaten zien die ertoe leiden dat we in De Leidse Aanpak onze kennis op dit gebied verder willen uitbreiden en versterken.

1c Train de Trainer Motivatie

Doel: het realiseren van een pool van trainers afkomstig uit het onderwijs - die via en onder begeleiding van het Institute for studies in motivation and development of human potential ingezet kunnen worden om leraren in te wijden in het Model van Motivatie zoals dat door Mennes is ontwikkeld.

2c. Verborgen Verleden

Doel: bevorderen buitenschools leren, imago van het vmbo versterken, het bieden van verrijkende en verdiepende programma’s binnen klassieke thema’s die vmbo-leerlingen nieuwe inzichten geven.

2d. Design Thinking in de School

Doel: In het Erasmus+ project hebben leerkrachten in het PO kennisgemaakt en ervaring opgedaan met de methode Design Thinking.

2f. Metacognitieve vaardigheden als sleutel voor Studiesucces

Doel: Hoewel het onderzoek van Veenman van 2010 is, is het meten van metacognitieve vaardigheden en het bieden van training hierin geen gemeengoed in het voortgezet onderwijs. Op het Stedelijk Gymnasium en het Mare College ervaart men dat bestaande tests onvoldoende antwoord bieden bij een aantal onderpresterende leerlingen. We willen samen graag onderzoeken of dit project antwoorden biedt. Volgende doelen hebben we voor ogen:

2g. Werkgroep Praktische Differentiatie

De methode, ontwikkeld door Dr. Fred Janssen (ICLON) heeft als doel om lessen zo in te richten dat leerlingen meer maatwerk krijgen. Door omdraaiing van leselementen, krijgen leerlingen de mogelijkheid om zelf met een hele taak aan het werk te gaan dan wel eerst de instructie van de docent te volgen.

Doel: onderwijs beter op maat maken tijdens de lessen.

2h. De Leidse Paragraaf

Doel: thema’s uit de geschiedenis tot leven wekken voor mavo-leerlingen door activiteiten in de stad te ontwikkelen.

3b. PLG PO-VO Talentontwikkeling

Doel: verbeteren conatieve vaardigheden van kinderen in groep 8 en brugklasleerlingen, zodat zij beter in staat zullen zijn hun talenten verder ontwikkelen.

3c. VO-HO

De komende jaren willen we onderzoeken hoe leerlingen/studenten op transitiemomenten meer eigenaar kunnen zijn van hun eigen ontwikkeling. Doel hiervan is dat leerlingen zelfbewuster kiezen voor een vervolgopleiding en daarmee teleurstelling en uitval verminderen. Waar we tot nu toe vooral bezig zijn geweest met het optuigen van systemen om de overstap van de ene onderwijsvorm naar de andere te regelen, willen nu kijken of het niet beter werkt als de leerling/student de informatiedrager is. Dit willen we in een kleine pilot onderzoeken. Blijkt de pilot succesvol, dan kunnen we deze manier van werken verder opschalen.

Doel: verbeteren van de overgang van voortgezet onderwijs naar vervolgonderwijs (te beginnen HBO, WO) door de leerling eigenaar te laten zijn van zijn eigen informatie.

De Leergroep HAVO-HBO Vaardigheden brengt de doorlopende leerlijn Havo-Hbo vaardigheden in kaart. Ook organiseert de Leergroep HAVO-HBO jaarlijks de Leidse Profielwerkstuk Markt voor Talentvolle, out-of-the-box denkende, creatieve Havisten.

De Leergroep Academische Vaardigheden / Debat organiseert dit jaar een pilot Museum Debat waarbij talentvolle sprekers van lagere scholen en middelbare scholen elkaar informeren over wederzijdse gefundeerde meningen. Hoe doe je dat? De Leergroep brengt de doorlopende leerlijn debatteren in kaart voor verschillende leeftijden en talenten.

_______________________________________________

Heb je ideeën? Wil je meer weten over een bepaald project? Laat het ons weten. Samen ontwikkelen we De Leidse Aanpak verder!

Wil je weten wat De Leidse Aanpak voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met de projectleider.