Metacognitieve Vaardigheden

Leren sturen van je eigen leerproces

Metacognitie betreft de kennis en vaardigheden om het eigen denken, handelen en leren te organiseren, te sturen en te controleren. Het gaat om de vaardigheden

  • taakoriëntatie (wat moet ik doen?)
  • doelen stellen (wat moet ik beeiken?)
  • plannen (hoe bereik dat doel?)
  • systematisch werken (stap-voor-stap)
  • jezelf monitoren tijdens de uitvoering (maak ik geen fouten, begrijp ik alles?)
  • na afloop evalueren (klopt het antwoord?)
  • reflecteren (wat kan ik ervan leren?)

Leerlingen met goede metacognitieve vaardigheden staan zelf aan het roer van hun leerproces waardoor zij een leertaak effectiever kunnen uitvoeren.

Dr. Marcel Veenman heeft een methode ontwikkeld om Metacognitieve Vaardigheden te trainen. De Talent Education Toolkit Metacognitieve Vaardigheden is tot stand gekomen door intensieve samenwerking van leraren onder zijn leiding in het Erasmusplus project Talent Education en biedt een stappenplan daarvoor. Daarnaast presenteert de toolkit een aantal praktijkvoorbeelden voor rekenen, taal en wereldoriëntatie. De toolkit is vooral bedoeld voor de bovenbouw van het PO. Het gepresenteerd stappenplan kan zeker ook gebruikt worden in de onderbouw van het VO.  Voor de toolkit is hieronder een brochure beschikbaar met een samenvatting van de inhoud.

Metacognitieve Vaardigheden